CERCAR AL WEB (ESC PER TANCAR)

Skip to Content

Política de privacitat

L’hotel desitja posar en coneixement dels usuaris del web, la política duta a terme pel que fa a el tractament de totes les dades de caràcter personal que es facilitin a través dels formularis.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

 • Nom de l’empresa: DACAR HOTEL, SL.
 • Nom Comercial: HOTEL I HOSTAL LES TORRES
 • Direcció: Camí can Prats, S / N 08635, Sant Esteve ses Rovires (Barcelona) (Espanya)
 • Telèfon de contacte: +34 937 71 41 81
 • E-mail: reservas@lestorres.net

DRET D’INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
DACAR HOTEL, SL, com a responsable de tractament, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPDGDD), el REGLAMENT (UE) 2016/679, posa en coneixement dels usuaris i persones relacionades amb l’entitat, la política duta a terme pel que fa a el tractament de totes les dades de caràcter personal que es facilitin a l’Responsable de tractament en els termes indicats a continuació.

TIPUS D’INFORMACIÓ QUE RECOLLIM
Recopilem informació a través dels formularis del web, per brindar millors serveis a tots els nostres usuaris. Generalment li demanem informació personal, com el seu nom, NIF, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon o de targeta de crèdit per emmagatzemar-la en els nostres fitxers.

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Totes les dades que es sol·liciten seran tractades en els fitxers de l’Responsable i seran necessaris per a

 1. Oferir la possibilitat de realitzar reserves a través del web
 2. Prestar els serveis contractats i atendre les peticions realitzades pels nostres clients.
 3. Realitzar la gestió de clients, administrativa, comptable i fiscal.
 4. Aquells altres fins necessaris per al desenvolupament, compliment i control de la relació contractual que el client mantingui amb l’entitat.

Previ a l’enviament de qualsevol formulari, l’usuari és informat per expressar el seu consentiment a l’tractament de dades personals i acceptar la nostra política de protecció de dades i privacitat, de quines dades personals són els que es recullen i es tracten, i la seva finalitat específica.

SEGURETAT
En el tractament de les dades de caràcter personal, l’entitat es compromet a garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques dels fitxers i, especialment, el seu honor i la seva intimitat familiar i personal, obligant-se en aquest sentit, a efectuar el corresponent tractament de dades d’acord amb la normativa vigent en cada moment ia guardar el més absolut secret en relació amb la informació dels usuaris.

Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es faran servir per a altres finalitats que no es troben ací recollides o, si escau, de l’altra document o contracte que vinculés a ambdues parts amb condicions particulars.

Excepte consentiment exprés per part dels usuaris, no realitzarà cessions ni comunicacions de dades a tercers que no estiguin previstes en la LOPDGDD.

El responsable de prendre mesures per garantir que qualsevol persona que actuï sota la seva autoritat i tingui accés a dades personals només pugui tractar aquestes dades seguint instruccions de l’responsable, llevat que estigui obligada a això en virtut de el Dret de la Unió o dels estats membres.

QUALITAT DE LES DADES
Les dades que es comuniquin a través del web o un formulari hauran de ser exactes i posades a el dia sent d’exclusiva responsabilitat dels usuaris l’actualització de les dades.

EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ
L’entitat li informa que els usuaris podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació a el tractament de dades ia la portabilitat de les dades, mitjançant

 1. Enviant un escrit a les oficines centrals de DACAR HOTEL, SL., Siti al camí can Prats, S / N 08635, Sant Esteve ses Rovires (Barcelona), i adjuntant una còpia del seu DNI.
 2. l’enviament d’un correu electrònic des del compte de correu que es va donar d’alta en els nostres serveis, a l’adreça: reservas@lestorres.net.

L’usuari també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT
El responsable de Tractament informa els usuaris que, de conformitat amb el que disposa la LOPDGDD i el Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat o il·lícit i contra la destrucció o dany accidental, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Igualment, l’entitat garanteix als l’usuari el compliment de l’deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i de l’deure de guardar-los.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’entitat es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, aquests canvis seran actualitzats a la nostra web i comunicats a l’usuari.

MENORS D’EDAT i DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES
Els formularis no emmagatzemen dades d’edat ni dades especialment protegides com a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, o vida sexual, o salut “.

En aquells Serveis en els quals expressament s’assenyali la dada de l’edat, l’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 14 anys.

TEMPS DE CONSERVACIÓ
Les dades personals identificatives són conservats mentre es mantingui relació contractual amb el client, romangui d’alta en el servei i no ha sol·licitat expressament la baixa i cancel·lació de dades, i en el termini mínim que estableix la legislació. Es procedirà a l’eliminació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recollits o registrats. En el cas que les dades recollides es pretenguin utilitzar per a una finalitat diferent de la que haguessin estat recollits es requerirà el consentiment previ dels interessats.

En el cas de facilitar dades del seu currículum, aquests seran conservades durant un termini màxim aproximat de dos anys, o fins que sol·liciti la seva cancel·lació, i és responsabilitat de l’interessat actualitzar la informació.

LEGITIMACIÓ
La legitimació del tractament de dades personals està basada en el consentiment de l’usuari i la relació contractual. L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment exercint els seus drets a través de l’adreça electrònica reservas@lestorres.net .

CONTACTEU
Si vostè té alguna pregunta respecte a la privacitat durant l’ús de l’aplicació, o si té preguntes sobre les nostres pràctiques, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a reservas@lestorres.net .

to-topto-top